Various typefaces 2014–2019
Botio Nikoltchev
Quasimoda font family (22 styles) 2016
Botio Nikoltchev
Attractive font family (104 styles) 2019
Botio Nikoltchev, Ani Petrova
Apparat font family (104 styles) unreleased
Botio Nikoltchev
Milka font family (8 styles) 2016
Botio Nikoltchev