Avenir Next BG Cyrillic 2016–2017
Krasen Krastev
Etar Font Family (3 styles) 2017–2019
Krasen Krastev
Logotypes 2007–2019
Krasen Krastev
Questa BG Cyrillic (4 styles) 2017–2019
Krasen Krastev
Questa Sans BG Cyrillic (4 styles) 2017–2019
Krasen Krastev