English
Български

New Bulgarian Typography II

Designs available on this website are an overview of achievements in Bulgarian type design, typographic practice and experiments in the period 2013–2019. This website is an online version of the exhibition shown for first time in public between May 22nd and June 6th at Central lobby of the Rectorate at Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Нова българска типография II

Проектите представени в този уебсайт, са преглед на постиженията в българския шрифтов дизайн, типографски практики и експерименти за периода 2013–2019. Този сайт е онлайн версия на изложбата, показана за първи път пред публика в периода от 22 май до 6 юни в Централното лоби на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Curator’s introduction

The 70 panels selected for the exhibition and all the designs available on this website are an overview of achievements in the type design, typographic practice and experiments in the period 2013–2019.

Unlike the previous exhibition in 2013, this one is not limited to the design of Cyrillic, but shows the level of contemporary typography in Bulgaria as a whole. Presented is the work of different generations of authors—from classics of Bulgarian design to promising students.

The current state of the Bulgarian form of Cyrillic gives grounds for optimism. In recent years in Bulgaria and abroad, many fonts have been created for a variety of uses. Market dynamics and increased interest in original fonts dictate the behaviour of authors.

This edition of “New Bulgarian Typography” is a valuable document for the aesthetic and social horizons of contemporary society. The exhibition is another reason to look critically at reality, but also a new chance to find more and more accessible opportunities for beauty in communication.
Kiril Zlatkov
Sofia, May 22, 2019

Уводни думи на куратора

70-те пана, избрани за изложбата и всички дизайни, достъпни в сайта са обзор на постиженията в шрифтовото изкуство, типографската практика и експерименти в периода 2013–2019 г.

За разлика от предишната изложба през 2013 г., тази не се ограничава само върху дизайна на кирилицата, а илюстрира като цяло равнището на съвременната типография в България. Представена е работата на различни поколения автори—от класици на българския дизайн до обещаващи студенти.

Настоящето на българската форма на кирилица дава основания за оптимизъм. През последните години у нас и извън България се създадоха много шрифтове с разнообразно предназначение. Динамиката на пазара и засиленият интерес към оригинални шрифтове диктуват поведението на авторите.

Това издание на „Нова българска типография“ е ценен документ за естетическите и социални хоризонти на съвременното общество. Изложбата е още един повод да погледнем критично върху действителността, но и нов шанс да открием повече и все по-достъпни възможности за красота в общуването.
Кирил Златков
София, 22 май 2019
Curator: Kiril Zlatkov.
Organizers: Typofest and Culturе center of Sofia University “St. Kliment Ohridski”.
With support of Color studio for printing of the panels and Antonia Glaskova for photography.
The first edition of “New Bulgarian Typography” was realized in the period 21–30 June 2013 at Vivacom Art Hall as a part of the fifth edition of Sofia Design Week. The idea was by Kiril Zlatkov, who invited 20 authors of several generations, who create artwork with gratitude to and for the language.
Куратор: Кирил Златков.
Организатори: Типофест и Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“.
С подкрепата на Колор студио за отпечатването на паната и Антония Гласкова за фотографиите.
Първото издание на „Нова българска типография“ е реализирано в периода 21–30 юни 2013 година в галерия Vivacom Art Hall и в рамките на петото издание на Sofia Design Week. Идеята е на Кирил Златков, който кани 20 автори от няколко поколения, които творят благодарение на и за езика.